नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

MoFAGA PORTAL

जिल्ला समन्वय समिती तथा स्थानीय तहहरुसँग आन्तरिकरुपमा सम्पर्क स्थापित गर्न तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार पारिएको एकृिकृत सूचना प्रणाली ।

संघीय मन्त्रालय
स्थानीय तह

पोर्टलको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु, प्रयोगकर्ता पुस्तिका तथा प्रणाली प्राप्त गर्ने तरिका

MoFAGA Portal को बारेमा विस्तृत जानकारीको लागि तलदिईएका लिङ्कमा जान अनुरोध छ । कुनै समस्या भएमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय सूचना प्रविधी शाखामा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

MoFAGA Portal संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विकास गरेको आन्तरिक सञ्चार प्रणाली हो ? MoFAGA Portal को प्रयोग गरेर संघीय मन्त्रालयहरुले प्रदेश, स्थानीय तह र जिसस साथै प्रदेशले आफु मातहतका स्थानीय तह र जि.स.स र जि.स.स आफू मातहतका स्थानीयतहरुले (पठाईएका तहलेमात्र) मात्र प्राप्त गर्ने गरी सूचना परिपत्र निर्देशन सुरक्षित तवरले पठाउन सकिन्छ । साथै स्थानीयतहरुले पठाउने विवरण एकिकृतरुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

MoFAGA Portal मा सबै संघीय मन्त्रालय, ७ वटै प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालय, ७५३ स्थानीय तह र ७७ जि.स.स को लागि छुट्टा छुटै लगईन सहितको ड्यासबोर्ड विकास गरिएको छ । सबै निकायले आवश्यकता अनुसार एकआपसमा परिपत्र निर्देशनहरु आदान प्रदान गर्न सक्छन । जस्तै (संघीय मन्त्रालय बाट स्थानीय तह,संघीय मन्त्रालय बाट प्रदेश मन्त्रालय, संघीय मन्त्रालय बाट जि.स.स, प्रदेश मन्त्रालयहरुबाट आफुमातहतका स्थानीय तह, प्रदेश मन्त्रालयहरुबाट आफुमातहतका जिसस, जिससहरुबाट आफु मातहतका स्थानीय तहहरुमा सुरक्षित तवरबाट परिपत्र सूचना पठाउन सकिन्छ ।)

यो प्रणाली संघीय मन्त्रालयहरु, प्रदेश मन्त्रालयहरु, जिसस र सबै स्थानीय तहहरुले प्रयोग गर्न सक्छन ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय सूचना प्रविधि शाखामा आधिकारीक रुपमा समपर्क गरे पश्चात MoFAGA Portal प्रणाली प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
गोपनीयता र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नहरु

MoFAGA Portal को पासवर्ड विर्सिएमा आफ्नो लगईन पेजमा रहेको Forget Password मा Click गरेर खाता रजिस्टर भएको आधिकारीक ईमेल राखेर ईमेल प्राप्त गरि पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अथवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा Super Admin प्रयोग कर्ताहरुलाई आधिकारीकरुपमा अनुरोध गरि पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

MoFAGA Portal बाट प्रेसित हुने परिपत्र सुचना तथा प्रणालीमा प्रविष्ट हुने सबै प्रकारका फाईल तथा तथ्याङ्कहरु Password Protected तथा सो सुचना प्राप्त गर्ने निकायबाहेक अन्य निकायबाट Access गर्ने नमिल्ने गरि पठाईन्छ । साथै प्रणालीमा हुने अनाधिकृत पहुँचको सबै डिजिटल अभिलेख प्रणालीले राख्नुका साथै नयाँ डिभाईसमा लगइन भएको जानकारी सम्बन्धित प्रयोग कर्ताको ईमेलमा पठाउछ । प्रणालीका सबै प्रयोगर्ताको पासवर्ड ९० दिनमा अनिवार्य परिवर्तन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

MoFAGA Portal बाट पठाईएका गोप्य परिपत्रहरु जुन निकायलाई पठाउनेहो सो निकाय रोजेर पठाईन्छ । यसरि पठाईएको परिपत्रहरु सूचनाहरु तथा फाईलको लिङ्क प्राप्त गरे पनि अन्य निकाय तथा Public Domain बाट Access गर्न मिल्दैन । पोर्टलबाट पठाईने फाईलहरु Public Space बाट Serve नगरि सुरक्षित तवरबाट प्रयोगकर्तालाई Access गर्न दिईन्छ ।

MoFAGA Portal मा लगईन तथा लगआउट गर्ने सबै प्रयोगकर्ताहरुको अभिलेख प्रणालीमा हुने । साथै परिपत्र तथा सुचना हेर्ने निकायले पत्र हेरेको समय मिति तथा IP समेत प्रणालिमा अभिलेख हुने व्यवस्था रहेको प्रणालिकाका सबै Module हरु 4 Level RBAC(Role Based Access Control) बाट सुरक्षित गरिएको छ ।